Về quy trình quản lý và triển khai thực hiện Dự án gold Tower

Thân ái chào tất cả các đồng nghiệp trên Diễn đàn. Dự án gold Tower có một vấn đề đang thảo luận cùng các đồng nghiệp tại địa phương, nhưng chưa có giải thích nào thỏa đáng mang tính pháp lý. Kính mong các đồng nghiệp giúp đỡ. Nội dung như sau:
1. Theo Dự án gold Tower sau khi có quyết định phê duyệt báo cáo KTKT của người quyết định đầu tư, Chủ đầu tư căn cứ vào quyết định đó để tổ chức thẩm định và phê duyệt hồ sơ thiết kế thi công và tổng dự toán làm cơ sở để quyết định giá gói thầu. Xin hỏi đúng hay sai và nếu đúng thì được quy định tại văn bản nào. Dự án gold Tower đã đọc kỹ Nghị định 99, Nghị định 12 và Thông tư 02 đều có nói đến nhưng không quy định rõ bước nào đi trước, bước nào đi sau hoặc đồng thời.

2. Sau khi dự án được triển khai thi công, Chủ đầu tư lập báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư, trong đó có trình xin phát sinh một hoặc nhiều hạng mục công trình làm tăng tổng mức đầu tư. Theo tôi nghĩ, nội dung báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư phải nói lên được sự cần thiết phát sinh và giá trị hạng mục phát sinh (có thể kèm theo thiết kế và dự toán). Sau khi có quyết định phê duyệt báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư của người quyết định đầu tư, Chủ đầu tư lập hoặc thuê Tư vấn lập hồ sơ thiết kế thi công, dự toán các hạng mục phát sinh và tổ chức thẩm định, phê duyệt nếu tổng dự toán các hạng mục phát sinh không vượt giá trị được chấp nhận cho phát sinh của người quyết định đầu tư. Theo các bạn, tôi làm như vậy đúng hay sai, có văn bản nào quy định trình tự này không vì theo ý kiến của chuyên gia Sở Kế hoạch và Đầu tư ở địa phương tôi thì báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư phải được gửi cùng lúc với hồ sơ thiết kế thi công, dự toán hạng mục phát sinh kèm theo kết quả thẩm định của Chủ đầu tư để người quyết định đầu tư phê duyệt đồng thời.
Rất mong được các bạn đồng nghiệp trên diễn đàn có ý kiến hỗ trợ tôi hai vấn đề nêu trên.

Add a Comment